Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd

Visitation


I forbindelse med indflytning lægger vi vægt på, at den nye beboer får en tryg opstart i de nye omgivelser.
I løbet af den første måned, vil der derfor være ekstra personale omkring beboeren, som bistår med introduktionen til medarbejdere, beboere, boligen, nærmiljø m.v.
Introduktion til andre beboere vil finde sted første gang beboeren deltager i et klub arrangement, hvilket vil ske inden for den første uge.
Medarbejderen opstiller aktivitetsplanen for indflytning og er behjælpelig med udfyldelse af flyttepapirer, valg af læge, aftaler vedrørende dagbeskæftigelse, medicin m.v.
Inden for de første 3 mdr., vil den nye beboer også få tildelt en støtte/kontakt person, som er den, der vil være ansvarlig for beboeren.
 
Procedure for visitation
 
Visitationen vil typisk begynde med, at kommunens sagsbehandler og/eller den potentielle beboer vil finde botilbudet på vores hjemmeside eller Tilbudsportalen med henblik på at vurdere om tilbudet er egnet i det pågældende tilfælde.

Hvis tilbudet findes relevant, kontaktes vi for at undersøge om vi har plads og eventuelt få uddybende forklaringer.
 
Har vi det, påbegyndes processen med at afdække, om vi kan opfylde den potentielle beboers behov, om den potentielle beboer synes om botilbudets ydelser, personale, bolig, beboere og nærmiljø samt om vi kan opfylde den anbringende kommunes krav.
 
Dette foregår normalt ved at vi får tilsendt papirer med info om beboeren, så vi kan vurdere om han/hun passer ind i målgruppen. Derefter besøger sagsbehandler og den potentielle beboer Boskov for at tale med personalet. Nærmeste pårørende er også velkomne til at deltage.
 
På mødet afdækkes den potentielle beboers krav og forventninger til botilbudet og botilbudets krav og forventninger til den potentielle beboer samt de økonomiske konsekvenser for såvel beboer som anbringende kommune.
 
Mødets dagsorden vil typisk være:
 1. Præsentation af mødets deltagere
 2. Kommunens sagsbehandler informerer om baggrunden for henvendelsen.
 3. Den potentielle beboer fortæller om sig selv, sin livshistorie, sygdom og hidtidige behandling samt behovet for hjælp til dagligdagens opgaver, økonomi, medicin osv.
 4. Botilbudet beskriver den forventelige dagligdag, herunder den daglige hjælp, dagbeskæftigelse, sociale aktiviteter, beboerinddragelse, de økonomiske forhold og de krav, der stilles til beboerne i form af samarbejde med personalet, dagbeskæftigelse, medicin, rusmidler og alkohol
               Desuden introduceres noget af personalet.
               Endelig foretages en rundvisning af eventuel bolig, nærmiljø og andre faciliteter.
   
  Hvis den potentielle beboer ønsker det, kan vedkommende deltage i en af de sociale aktiviteter og herved møde beboere inden endelig beslutning tages.
   
  Når denne informationsudveksling har fundet sted, overvejer alle parter om processen skal fortsætte.
  Når alle parter er tilfredse med grundlaget, udarbejder botilbudet et udkast til en indskrivningsaftale..
  Når aftalen er underskrevet af den anbringende kommune, kan indflytningen påbegyndes. Den anbringende kommune skal desuden udarbejde og vedlægge en handleplan.
   
  Ovennævnte procedure revideres en gang om året i marts måned på et personalemøde.
   
   
  Indflytning
   
  I forbindelse med den praktiske indslusning, har vi udarbejdet en standard aktivitetsplan med følgende områder:
   
 5. Aftaler
 6. Adresseflytning
 7. Lejlighed
 8. Introduktion
 9. Økonomi
 10. Læge, tandlæge m.v.
 11. Medicin
 12. Stamdata
 13. Ugeplan
 14. Udviklingsplan
   
  Aktivitetsplanen indeholder de aktiviteter, der skal besluttes og gennemføres i indflytningsperioden, der normalt tager ca. en måned.
  Den endelige aktivitetsplan for indflytningsforløbet udarbejdes af botilbudet i samarbejde med den nye beboer de første 1-2 uger efter indflytning.
  I forbindelse med indflytningen, er det som udgangspunkt beboerens ansvar, at ejendele ankommer til den nye bolig, alt afhængig af beboerens tilstand og boform. Herefter vil vi hjælpe med at stille tingene på plads i boligen, som vil være istandsat og rengjort inden indflytning.
   
  Er der tale om en beboer på kontanthjælp, vil vi kontakte Jobcenter Gladsaxe hurtigst muligt for at aftale møde vedrørende dagbeskæftigelse.
 Kontakt os
Kontakt os med spørgsmål eller lignende på telefon 24 84 03 55, eller via formularen herunder:
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk