Ring og hør mere
24 84 03 55
Bagsværd
Privatliv- og databeskyttelse  
 
  1. Baggrund og hvem du kan kontakte - den dataansvarlige 
 
Fonden Boskov er et privat socialt botilbud, som tilbyder §107 og §108 pladser. Vi har plads til 18 beboere og er beliggende i Bagsværd.  
 
Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU - Databeskyttelsesforordningen.  
 
Fonden Boskov er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.  
 
 
Fonden Boskov har ikke og skal ikke have en databeskyttelsesrådgiver. 
 
Vi finder, at er det vigtigt gennem en effektiv databeskyttelse og god information til de registrerede at medvirke til, at der er tillid til vores ydelser og administration. Derfor vil vi ikke alene overholde lov- og myndighedskrav, men vil som et kvalitetselement tilbyde en sikker behandling af personoplysninger for beboere, ansatte og andre samarbejdspartnere. 
 
Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede personoplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige personoplysninger, sletning af personoplysninger eller retten til begrænsning af behandling af personoplysninger, skal du rette henvendelse til den dataansvarlige: 
 
Daglig leder Anders Nørgaard 
Telefonnummer: 24 84 03 55 
E-mailadresse: info@fondenboskov.dk 
 
Nedenfor kan du læse lidt mere om de personoplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder 
  1. Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke 
 
Vi registrerer og behandler kun personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige for at kunne visitere til ophold på Fonden Boskov efter Servicelovens §§ 107-108. 
 
Samtykke og tilbagetrækning af samtykke 
Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger. 
 
Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.   
 
Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold i  
Fonden Boskov, at vi har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for institutionens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling. 
 
De kategorier af personoplysninger, som Fonden Boskov behandler 
Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, m.v. 
Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig, især med hensyn til helbredsoplysninger.  
Derimod registrerer vi normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at vi registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på ophold på intuitionen, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger. 
 
Videregivelse af oplysninger 
Fonden Boskov videregiver ikke dine personoplysninger til andre med mindre du eller din værge/forældre har givet samtykke, eller hvis vi er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne. 
 
  1. Indsigt i egne oplysninger 
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, svi registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre på Fonden Boskov. 
 
Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til vores kontaktperson for personoplysninger som du kan se kontaktoplysningerne på ovenfor. 
 
Du kan normalt regne med at få oplysningerne inden for en rimelig frist og senest inden for en måned og oplysningerne udleveres normalt gratis.  
 
Hvis anmodningen om indsigt sker gentagne gange eller er grundløs kan du blive opkrævet et gebyr, der dækker de administrative omkostninger eller vi kan afvise at efterkomme din anmodning. 
 
  1. Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning 
I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bl.a. medens de undersøges. 
 
For en god ordens skyld informerer vi dig om, at vi ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering. 
 
  1. Sletning af Personoplysninger 
Fonden Boskov opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt.  
Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold. 
 
Når du ikke længere har ophold på institutionen opbevarer vi dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter at du har forladt institutionen, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere. For eksempel, hvis der er rejst krav over for institutionen, hvor oplysningerne kan have betydning for sagen. 
 
I forbindelse med ansøgning om optagelse på institutionen modtager vi personoplysninger. Hvis du alligevel ikke bliver optaget hos os, vil alle personoplysninger vi har modtaget, blive slettet efter senest 6 måneder. 
 
  1. Datasikkerhed 
Fonden Boskov overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene. 
 
Sikkerhedsbestemmelserne er fastlagt i vores overordnede databeskyttelsespolitik, som du kan finde her på hjemmesiden her: http://www.fondenboskov.dk/Databeskyttelsespolitik 
 
  1. Klagevejledning 
Ønsker du at klage over Fonden Boskovs behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
 
Telefon 33 19 32 00. 
E-mail:  dt@datatilsynet.dk. 
 
Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav. Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage. 
Fonden Boskov | Vadstrupvej 41 | 2880 Bagsværd | Tlf. 24 84 03 55 | info@fondenboskov.dk